Republica Austriacă

Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partener de dezvoltare

Republica Austria

Agenția de dezvoltare/implementare

Agenţia austriacă pentru dezvoltare (AAD). AAD este o unitate operaţională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (CAD) creată în 2004 în vederea implementării şi gestionării fondurilor de asistenţă oficială de dezvoltare (AOD) şi este responsabilă de implementarea tuturor programelor şi proiectelor bilaterale în ţările partenere CAD.

Detalii de contact

Biroul de coordonare a cooperării tehnice, or. Chişinău 
Ambasada Austriei în Chişinău
str. Mateevici 23A,
MD-2009, or. Chişinău, 
Tel: +373-22-739370
Fax: +373-22-796940
Email: chisinau@ada.gv.at
http://www.entwicklung.at/countries-and-regions/south_eastern_europewestern_balkans/moldova/en/

Cadrul juridic de cooperare

Acordul de cooperare semnat pe 21 octombrie 2008 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Austria.

Documente strategice de programare

Strategia de ţară a Republicii Moldova pentru 2011-2015. Activităţile CAD s-au focusat pe susţinerea implementării Planului naţional de dezvoltare a Republicii Moldova, ODM şi Planul de acţiuni PEV UE-RM.

În prezent, cooperarea dintre RM și Austria se realizează în baza Strategiei de țară pentru anii 2016-2020.

Sectoare de prioritate/ Domenii de cooperare

Reducerea sărăciei a fost şi este un factor important pentru CAD în selectarea sectoarelor şi domeniilor prioritare în Republicii Moldova. CAD în Republicii Moldova se focusează pe (i) managementul apei/apelor uzate (60%) şi (ii) formarea profesională şi tehnică în funcţie de cerinţele pieţei forţei de muncă (30%) în special în zonele rurale. Alte domenii importante adiţionale de intervenţie sunt (iii) administrarea (10%) (care include consolidarea capacităţilor administraţiei publice, suport pentru societatea civilă, prevenirea conflictelor şi reintegrarea emigranţilor întorşi în ţară) şi (iv) egalitatea de gen şi mediul.

În urmatorii cinci ani (2016-2020), politica externă și de dezvoltare a Austriei se va concentra în Moldova pe următoarele activități:

1.      Susținerea procesului de pre-aderare a RM la UE;

2.      Susținerea cooperării regionale în cadrul CRC, SUERD, regiunea Mării Negre și Parteneriatul Estic;

3.      Susținerea procesului de reformă în RM prin dezvoltarea instituțională și a factorului uman, promovarea dezvoltării durabile și a incluziunii sociale, precum și consolidarea statului de drept, a responsabilității și aplicarea principiilor drepturilor omului;

4.      Susținerea bunei guvernări și a consolidării reformei;

5.      Susținerea integrității teritoriale a RM prin măsuri de consolidare a încrederii în Transnistria și Găgăuzia.

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

Strategia de ţară anticipează un buget pentru Republica Moldova de 1,9 mil. euro pentru 2012, de 2,4 mil. euro  pentru 2013, de 2, 6 mil. euro pentru 2014 şi de 2,6 mil. euro pentru 2015 sub forma AT, granturilor, contractelor de bunuri şi lucrări.

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Ministerul Federal al Afacerilor Europene şi Internaţionale (MFAEI) al Republicii Austria este responsabil de coordonarea politicii de dezvoltare a Austriei şi planificarea strategică a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (CAD).

De coordonarea proiectelor şi managementul la nivel naţional este responsabil Biroul de coordonare a cooperării tehnice al Ambasadei Austriece în Chişinău, reprezentanţa oficială a CAD în RM.

Proiectele finanţate de CAD prin granturi sunt implementate exclusiv de părţi terţe, şi anume partenerii locali, ONG-uri, organizaţii internaţionale şi/sau companii private. Pentru a încuraja apartenenţa şi participarea locală, se intensifică utilizarea capacităţilor şi expertizei locale în identificarea şi implementarea proiectelor.

Condiţii speciale pentru prezentarea propunerilor de proiecte şi criterii de acceptabilitate a proiectelor

Nu există condiţii speciale pentru propunerile de proiect.

Nu există proceduri sau termene formale pentru prezentarea propunerilor de proiecte. Acestea pot fi prezentate în orice moment pe parcursul anului. După prezentare, oficiul AAD în Chișinău evaluează propunerea de proiect. Dacă evaluarea este bună, propunerea este prezentată oficiului AAD în Viena, care efectuează evaluarea finală a propunerii de proiect şi ia o decizie cu privire la finanţarea acesteia. Ulterior AAD informează beneficiarul proiectului cu privire la decizia adoptată prin reprezentanţa sa din Chişinău.

La pregătirea unei propuneri de proiect, ţineţi minte că aceasta trebuie (i) să ţină de una din sectoarele prioritare acoperite de AAD în RM şi (ii) să conţină elemente standard de proiect: baza juridică, contextul, descrierea cu obiective clar stabilite, activităţile propuse, rezultatele scontate, perioada de implementare şi bugetul. Participarea (co-finanţare) beneficiarului nu este o condiţie obligatorie. Nu este stabilită valoarea maximă a proiectului, dar de regulă sunt finanţate proiectele mici.

Alte informaţii

Parteneriate de afaceri
CAD susţine cooperarea între companiile din Austria şi UE şi ţările în proces de tranziţie (întreprinderi mixte, contractare externă, contracte de bunuri, acorduri de franciză etc.). Trebuie de analizat posibilităţile de cooperare în toate domeniile de afaceri, în special în vânzarea produselor alimentare cu amănuntul şi exporturi (de ex. producerea şi vânzarea vinului). Oportunităţi posibile pentru implicarea sectorului privat ar putea fi finanţarea punctelor de colectare în localităţi sau depozitelor (frigidere).

Facilitatea de co-finanţare a ONG-urilor
CAD susţine activităţile societăţii civile şi parteneriatele între ONG-urile austriece şi locale printr-un instrument specific de co-finanţare. Propunerile urmează a fi prezentate de ONG-urile austriece în cooperare cu partenerii locali după anunţarea Solicitării de propuneri. În trecut, CAD a susţinut câteva iniţiative în domeniul democratizării şi securităţii sociale. Instrumentul de cofinanţare al UE susţine proiectele ONG-urilor austriece care sunt co-finanţate de Comisia Europeană şi CAD.

Susţinerea cooperării regionale în Europa de sud-est şi de est
Linia de buget regională pentru Europa de sud-est a CAD susţine proiectele cu accent regional. Republicii Moldova a beneficiat de un număr considerabil de astfel de proiecte în trecut. Printre acestea sînt ECO NET (modelul firmei de exerciţiu drept metodă de instruire inovativă, bazată pe practică), Centrul de transfer tehnologic, Programul media pentru Europa de sud-est, instruiri la Academia Diplomatică din Viena sau consolidarea capacităţilor poliţiei în combaterea traficului de fiinţe umane. Strategia regională pentru Europa de sud-est pentru perioada 2011-2013 poate fi accesată pehttp://www.rcc.int/pages/0/29/strategy-and-work-programme-2011-2013.

Credite preferenţiale
CAD acordă şi credite preferenţiale Republicii Moldova. În 2012 a fost încheiat primul acord de susţinere a Spitalului Republican din Chişinău (7,5 mil.euro). Creditele preferenţiale sunt gestionate de Banca de Control austriacă şi Ministerul Finanţelor al Austriei.

Cadrul normativ 

PDF icon 09.07.2013 Acord de credit dintre RM și Unicredit Bank Austria privind finanțarea proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor medicale în SCRM - faza II”  

PDF icon 02.07.2012 Acord de Împrumut dintre Republica Moldova și Banca UniCredit Austria privind Finanțarea pentru Îmbunătățirea Serviciilor Medicale al Spitalului Republican din Moldova (Text Eng ) 

PDF icon 21.10.2008 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Austria cu privire la Cooperare pentru Dezvoltare