Organizația Națiunilor Unite

Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partener de dezvoltare 

Organizația Națiunilor Uninte ( ONU )

Agenția de dezvoltare/implementare

Cooperarea ONU – Republica Moldova are scopul de a aborda principalele provocări de dezvoltare naţională şi de a atinge obiectivele de dezvoltare pe plan internaţional ale ţării şi angajamentele în domeniul drepturilor omului. Elaborarea şi implementarea programului se efectuează în comun de către Guvernul RM şi agenţiile ONU corespunzătoare şi alţi parteneri.

Detalii de contact

Oficiul Naţiunilor Unite
str. 31 August 131, 
or. Chişinău, MD-2012, Republica Moldova
Tel: +373-22-22 00 45 (comutator)
Fax: +373-22-22 00 41

Cadrul juridic de cooperare

Agenţiile ONU în RM activează în baza acordurilor de asistenţă/cooperare semnate de către agenţiile respective cu Guvernul RM.

Documente strategice de programare

Cadrul de parteneriat ONU-RM pentru 2013-2017 “Spre unitate în acţiune”.
Planul de acţiuni al cadrului de parteneriat.

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

Activitatea agenţiilor ONU este în conformitate cu priorităţile naţionale de dezvoltare stabilite în Moldova 2020, strategiile naţionale sectoriale şi alte documente strategice naţionale şi planuri de acţiuni, care susţin tranziţia Republicii Moldova spre o ţară europeană modernă şi prosperă, cu accent pe echitate şi incluziune; atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi a obiectivelor de dezvoltare sustenabilă pentru perioada ulterioară anului 2015 care vor urma; şi realizarea angajamentelor normative internaţionale ale Republicii Moldova inclusiv în domeniul drepturilor economice, sociale, culturale, civile şi politice.

Cei trei piloni tematici de cooperare sunt: (1) guvernarea democratică, justiţia, egalitatea şi drepturile omului; (2) dezvoltarea umană şi incluziunea socială; (3) mediu, schimbările climaterice şi managementul riscurilor de calamităţi.

În acest context, cooperarea ONU cu Guvernul Republicii Moldova va susţine consolidarea capacităţii regulatorii şi instituţionale şi a condiţiilor pentru buna guvernare; va promova valorile ONU şi democraţia; va asigura echitate prin dezvoltarea capacităţii naţionale de prestare a serviciilor sociale şi oportunităţi de dezvoltare inclusivă şi va asigura managementul sustenabil al mediului cu adaptarea la schimbările climaterice şi gestionarea riscurilor de calamităţi.

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

Necesităţile de resurse stabilite în Planul de acţiuni al cadrului de parteneriat sunt acoperite parţial din resursele regulate/principale sau estimate ale organizaţiilor ONU, dar în special din resursele extra-bugetare din sursele bilaterale şi multilaterale, sursele private, prin partajarea costurilor cu guvernul şi contribuţiile comunităţilor.
Există trei modalităţi de asistenţă: 1. Asistenţa tehnică 2. Asistenţa financiară; şi 3. Furnizarea echipamentului.

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

Proiectele şi programele ONU sunt elaborate în baza Cadrului de parteneriat ONU-RM pentru perioada 2013-2017 şi Planului de acţiuni al acestuia.

Planul de acţiuni al cadrului de parteneriat este operaţionalizat prin planurile anuale de lucru şi/sau documentele de proiect care prevăd acţiuni ale Guvernului şi ale partenerilor în susţinerea rezultatelor asupra cărora s-a convenit pentru a obţine suportul financiar şi/sau tehnic al ONU.

Documentele de proiect şi Planurile anuale de activitate sunt elaborate în consultare cu partenerii corespunzători în cadrul Guvernului.

 

 

Alte informaţii

Cadrul de parteneriat pentru 2013-2017 în Republica Moldova cuprinde peste 20 agenţii, fonduri şi programe ONU care prin activitatea lor contribuie la atingerea priorităţilor de dezvoltare ale RM: Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD), Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR), Programul Comun al Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA (UNAIDS), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (FNUP), Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Agenţia ONU pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Banca Mondială (BM) şi  Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL), Comisia Economică a ONU pentru Europa (UNECE), Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), Oficiul ONU pentru Droguri şi Crimă (UNODC), Centrul Internaţional de Comerţ (ITC), Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD), Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială  (UNIDO).

La solicitarea Guvernului Republicii Moldova, ONU adoptă abordarea “Delivering as One” pentru o mai bună coerenţă şi coordonare. Prin Cadrul de parteneriat pentru perioada 2013-2017 structurile ONU care activează în Moldova se angajează să se mişte spre unitate în acţiunile lor, sporind coerenţa şi cooperarea între agenţiile ONU şi partenerii lor naţionali şi acordând un tablou cuprinzător al suportului ONU în perioada menţionată şi accent strategic pe acesta.

Planul de acţiuni transpune Cadrul de parteneriat în practică, stabilind modul în care agenţiile ONU vor conlucra cu partenerii naţionali, precum şi între ele, în vederea armonizării, simplificării şi consolidării coerenţei acţiunilor ONU.