Vezi profilul acestui donator în panoul grafic

Partener de dezvoltare

România

Agenția de dezvoltare/implementare

Ministerul Afacerilor Externe din România (MAE) are rolul principal de coordonare a întregii asistențe oficiale de dezvoltare, precum și de gestionare a fondurilor proprii destinate acestui scop. Asistenţa pentru dezvoltare, inclusiv asistenţa umanitară, este finanţată din bugetul MAE, cât și din bugetele altor instituții guvernamentale sau din alte fonduri guvernamentale.

În cadrul MAE român există Unitatea Asistenţă pentru Dezvoltare (UAsD) care gestionează cooperarea în domeniul dezvoltării.

Detalii de contact

Ministerul Afacerilor Externe din România
str. Aleea Alexandru 31, Sectorul 1, 011822 Bucureşti
România
Tel: +40- 21-3192108/3192125
Fax: +40-21-3196862
E-mail: mae@mae.ro
Pagina web: http://www.mae.ro/en
http://www.aod.ro/

Cadrul juridic de cooperare

Memorandumul de Înţelegere semnat între Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României pe 8 septembrie 2011.

La data de 7 octombrie 2015, la Chișinău, a fost semnat Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă între Republica Moldova şi România în valoare de 150 mil EUR, cu termen de cinci ani și tragerea împrumutului în trei tranșe.

De asemenea, sunt și Acorduri bilaterale în diverse sectoare.

Documente strategice de programare

Nu există o strategie de asistenţă a României pentru Republica Moldova. Cadrul general este fixat de Strategia Națională privind Politica Națională de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (2006). Este în curs de definire un nou cadru strategic pentru AOD a României.

Obiectivul general al politicii de cooperare în domeniul dezvoltării a României este de a susţine ţările partenere în eforturile acestora de a implementa propriile strategii de dezvoltare naţionale. În acest context, MAE are scopul de a promova profilul de donator internațional al României prin implicarea financiară, umană şi tehnică prin acordarea asistenţei ţărilor partenere în implementarea reformelor politice, economice şi sociale.

Sectoare de prioritate/      Domenii de cooperare

• Buna guvernare
• Democraţia şi supremaţia legii
• Dezvoltarea economică
• Educaţia şi formarea profesională
• Sănătate 
• Dezvoltarea infrastructurii şi protecţia mediului

Tipul fondurilor / instrumente financiare şi modalităţi de asistenţă

România acordă asistență pentru Republica Moldova în diverse cadre de cooperare, respectiv:

1. Angajamentul cu privire la acordarea unei finanțări nerambursabile de 100 milioane euro (Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, 27 aprilie 2010).

Fondurile sunt acordate pe baza proiectelor convenite de cele două părți în domeniile de aplicare ale Acordului: infrastructură de transport, educație, energie, asistență umanitară în caz de urgență. Gestionarea Acordului: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - pentru România și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor pentru Republica Moldova.

Până în prezent au fost alocate peste 8 milioane de euro pentru asistența umanitară în caz de urgență (reconstrucția caselor inundate în 2010) și sunt prevăzute 9 milioane de euro în vederea realizării în 2013 a gazoductului Iași - Ungheni pe teritoriul aferent Republicii Moldova.

2. În domeniul educațional

România desfășoară o serie de proiecte de cooperare la toate nivelurile, doar bursele de studiu pentru elevi și studenți din Republica Moldova (5000 de locuri din 2010, 5500 în 2013) având o valoare de aproximativ 8 milioane euro în 2010, 12 milioane euro în 2012 și 13 milioane euro în 2012.

Pentru anul 2015 au fost oferite 5000 de locuri în 45 de universități din România, valoarea burselor fiind de cca 16 mil EUR.

3. MAE prin bugetul AOD asigură finanțare pe proiecte și prin contribuții neafectate.

Republica Moldova este stat prioritar partener, pentru perioada 2012-2015. Începând cu 2010, interes prioritar acordat sprijinirii integrării europene a Republicii Moldova, prin contribuții la creșterea capacității instituțiilor publice centrale și locale și prin spijinirea reformelor democratice și a societății civile.

4. Numeroase programe de cooperare și de pregătire profesională se derulează anual prin cooperarea directă dintre instituțiile guvernamentale omoloage.

Spre exemplu, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne au conturate programe anuale de acțiune în spijinul Republicii Moldova (incluzând schimburi de informații, acordare de asistență tehnică, cursuri/stagii de pregătire, transfer de bune practici). De asemenea, sunt oferite stagii de pregătire profesională pe bază anuală în domeniul penitenciarilor, afacerilor interne, precum și pentru diplomați și alți funcționari publici.

5. Adițional, România este implicată activ, alături de Republica Moldova, în proiecte de cooperare
transfrontalieră, sprijinite de Uniunea Europeană, menite să contribuie la dezvoltarea şi
coeziunea statelor participante.

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor

MAE elaborează şi implementează politica de cooperare în domeniul dezvoltării în consultare cu alte ministere de resort, instituţii de stat, societatea civilă şi reprezentanţi ai sectorului privat.

Detalii cu privire la normele de programare, aprobare și implementare a proiectelor din bugetul MAE sunt disponibile pe site-ul www.aod.ro. Menționăm că anual au loc cereri publice de proiecte.

 

 

Alte informaţii

Angajamentul României de sprijinire a Republicii Moldova, cu accent pe integrarea europeană, este un angajament constant și predictibil. România intenționează să păstreze cel puțin niveluri similare ale asistenței acordate Republicii Moldova, fiind estimată chiar o creștere în contextul dezvoltării programelor educaționale și a aplicării în continuare a Acordului de acordare a unui ajutor nerambursabil de 100 de milioane euro.

1. Până în prezent, conform Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova,  au fost valorificați 35,75 mil euro, fiind finanțate următoarele proiecte:

Proiectul „Inundații la Cotul Morii” – 7 mil euro;
Proiectul „Gazoductul Iași-Ungheni” – 5,2 mil euro;
Programul pentru instituțiile preșcolare din Moldova – 20 mil euro (reparația a 774 grădinițe).
Programul pentru instituțiile preșcolare din Moldova - tranșă suplimentară (reparația a 36 de grădinițe) - 3 mil euro.
Elaborarea proiectului tehnic pentru „Gazoductul Ungheni-Chișinău” - 0,55  mil euro.

Suplimentar, Guvernul României a adoptat la 24.08.2016 două memorandumuri, care prevăd acordarea unui sprijin în valoare de 5 mil euro pentru finanțarea unor proiecte de investiții, în baza Acordului menționat anterior:

Programul de cooperare pe 2016 între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova -  3 mil euro (reparația a 85 de grădinițe);
finanțarea unor programe adresate comunităților locale (lucrări de infrastructură rurală în 20 de localități și pentru 15 proiecte de investiții în domeniul lucrărilor publice de interes pentru comunitățile locale) - 2 mil euro.

Alte 17,15 mil euro din cele 100 mil euro urmează a fi valorificați în 2017 după cum urmează:

Proiectele din domeniul protecției mediului și schimbărilor climaterice - 15 mil euro;

Proiectul „Stația Back-to-back Vulcănești Chișinău” - 1,8 mil euro;
Proiectul „Stația de automatizare și dirijare a gazelor” - 0,35 mil euro.

2. Prima tranșă în sumă de 60 de mil EUR din Acordul privind asistenţa financiară rambursabilă între Republica Moldova şi România în valoare de 150 mil EUR a fost debursată RM în august 2016. La moment, se negociază cu Guvernul României referitor la debursarea celei de-a doua tranşe.

3. Din bugetul Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare a Ministerului Afacerilor Externe a României, la moment, sunt în derulare următoarele proiecte:

Creșterea capacității potențialilor beneficiari de finanțare europeană transfrontalieră din Republica Moldova și realizarea de parteneriate cu potențiali beneficiari din România (perioada 2016 – 03.2017, bugetul – 60 mii euro);
Dosarele conflictului Transnistrean – blocaje și soluții pentru dezvoltarea societății pe cele două maluri ale Nistrului (perioada 2016 – 05.2017, bugetul 47,8 mii euro);
Program de pregătire a funcționarilor din R. Moldova (derulat anual).

4. În calitate de ajutor material, Guvernul României a donat Republicii Moldova, în aprilie 2016, circa 1170 tone de zahăr și 20 de mii de colete cu produse alimentare, acestea fiind distribuite persoanelor cu dizabilități severe, copiilor cu dizabilități, copiilor rămași fără ocrotire părintească, veteranilor de război, etc., atât din capitală, cât și din raioanele țării.

În mai-iunie 2016 Guvernul României a donat 16.300 tone de păcură, în valoare totală de 58 de mil de lei, ca ajutor umanitar Republicii Moldova. Păcura este destinată prevenirii situațiilor de risc în domeniul energetic. O parte din păcură a substituit rezervele Agenţiei Rezerve Materiale, altă parte a avut componenta socială – pentru compensațiile distribuite păturilor vulnerabile pentru perioada rece a anului.

5. În domeniul educației, România oferă burse de studii pentru elevii și studenții din Republica Moldova în 45 de universități din România, pentru anul 2016 fiind oferite peste 5000 de locuri.

Cadrul normativ 

PDF icon 18.12.2013 Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România REpublicii Mo 

PDF icon 08.09.2011 Memorandum de Înţelegere între Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României  

PDF icon 27.04.2010 Al doilea Protocol Adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de