===== ERROR =====
JOINT INITED NATIONS COUNTRY TEAM(UNCT) FOR HUMAN RIGHTS PROMOTION AND PROTECTION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Exportare în PDF Exportare în Word
Informații de finanțare  (Euro)
Total angajamente curente:
492 487 Euro
Total angajamente planificate:
0 Euro
Total debursări curente:
0 Euro
Total debursări planificate:
0 Euro
Total cheltuieli:
0 Euro
Debursări nealocate:
492 487 Euro
Total cheltuieli planificate:
0 Euro
Durata proiectului:
80  Luni
Rata de livrare:

Rata de consumare:
Informații adiționale
Proiect creat de:
IDEA Importer
Creat în spațiul de lucru:
IDEA Import - Team
Calculat:
Nu
Proiect creat la data de:
01/05/2013

Coordonatorul echipei de introducere date:
Administrator Administrator Administrator@gov.md
 
Identificare
Titlul proiectului: 
JOINT INITED NATIONS COUNTRY TEAM(UNCT) FOR HUMAN RIGHTS PROMOTION AND PROTECTION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
ID PGA: 
idea_2251

Stadiu:  În curs de desfășurare
Motivul statutului: 
Obiective: 
Edificarea sistemului naţional de protecţie şi promovare a drepturilor omului prin oferirea suportului GCTONU in stabilirea mecanismelor efective de coordonare si asistenţă tehnică. / Overall Objective of the project is to strengthen the national human rights protection and promotion system by advising the UNCT to establish effective coordination and technical assistance mechanisms.
Descriere: 
Proiectul are ca scop edificarea capacităţii Grupului de Tara al ONU de a fortifica sistemul de protecţie a drepturilor omului în Moldova prin implementarea activităţilor care sustin edificarea drepturilor omului, cât şi oferirea asistenţei pertinente drepturilor omului şi justiţiei în următoarele domenii: - Ocrotirea sănătăţii- Protecţie socială- Executarea hotărârilor judecătoreşti- Educaţia în domeniul drepturilor omului şi altele. / The project aims to enhance the UNCT capacity to fortify the system of protection of human rights in Moldova by implementing broader activities in the effort to strengthen human rights, as well as offer assistance in the implementation of human rights and justice related issues in the following areas:- health care- social protection- enforcement of judicial decisions- human rights education and other.
Componente de Acţiuni:  Activitatea 1 1.1 organizarea reuniunilor periodice cu Grupul Tematic ONU pentru drepturile omului şi Justiţie; 1.2 consolidarea capacităţilor UNCT relevante şi personalul proiectelor PNUD;1.3 oferirea asistenţei partenerilor în evaluarea posibilităţilor de a consolida accesul la justiţie în domeniul executării judiciare. Activitatea 2 2.1 acordarea asistenţei la elaborarea PNADO şi punerea în aplicare a anumitor acţiuni PNADO; 2.2 de a efectua advocacy şi pune în aplicare acţiunile în domeniul Drepturilor Omului; 2.3 Identificarea domeniilor de acţiune pentru combaterea excluziunii a grupurilor vulnerabile; 2.4 oferirea consultanţei şi asistenţei autorităţilor naţionale şi a societăţii civile în domeniul drepturilor omului şi problemelor legate de justiţie. Activitatea 5 5.1 Creşterea vizibilităţii activităţilor PNUD în Moldova; 5.1.1 Elaborarea publicaţiilor cu privire la impactul şi realizările PNUD Moldova; 5.1.2 actualizarea şi dezvoltarea arhivei foto; 5.1.3 Reproiectarea şi actualizarea site-ul PNUD; 5.1.4 formare în domeniul comunicării pentru personalul-cheie; 5.1.5 Elaborarea şi imprimarea materialelor promotionale; 5.1.6. co-finanţarea proiectului 'Port of Cultures'; 5.2 contribuirea la promovarea ONU prin advocacy şi evenimente comune de comunicare;5.2.1 Organizarea concursului Gala Premiilor pentru Drepturilor Omului; 5.2.2 Suport pentru organizarea expoziţiilor de fotografie cu privire la drepturile omului la ONU de la Geneva; 5.2.3 contribuirea la publicarea revistei ONU; 5.3 oferirea suportului pentru dezvoltarea mass-media în Republica Moldova; 5.3.1 oferirea suportului postul public Teleradio Moldova. Activitatea 6 6.1 Dezvoltarea metodologiei în cooperare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru determinarea dizabilitatilor la copii şi adulţi; 6.2 Ajustarea cadrului legislativ şi realizarea unui studiu sociologic privind orientarea, formarea şi reabilitarea profesională a persoanelor cu handicap; 6.3 Campania de sensibilizare pentru sporirea nivelului de informare a publicului larg privind reforma sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap; 6.4 Consolidarea capacităţilor şi transferul de bune practici privind reformarea mecanismului de stabilire a dizabilităţilor.Activitatea 7 7.1 Elaborarea ghidurilor privind punerea în aplicare a legislaţiei recent adoptate în domeniul executării judecătoreşti; 7.2 Inaugurarea Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoreşti şi consolidarea capacităţilor lor; 7.3 Organizarea training-urilor pentru executori judecătoreşti şi a personalul Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoreşti; 7.4. Organizarea vizitei de studiu în ţără cu sistemul privat de executare a hotărârilor judecătoreşti. / Activity 11.1 Carry out periodical meetings with UN Theme Group on Human Rights and Justice 1.2 Strengthen capacities of the relevant UNCT and UNDP projects’ staff in implementation of the Human Rights Based Approach in project activities1.3 Assist partners in assessing possibilities to strengthen access to justice in the area of judicial enforcementActivity 2 2.1 Support in concluding elaboration of NHRAP and implementation of certain NHRAP actions2.2 Advocate and implement actions on Human Rights Education2.3 Identify entry points for combating the exclusion of the vulnerable groups 2.4 Advise and assist national authorities and civil society in human rights and justice related issuesActivity 55.1 Increase visibility of UNDP Activities in Moldova5.1.1 Develop a publication on the impact and achievements of UNDP Moldova5.1.2 Update and develop the photo archive5.1.3 Redesign and update of UNDP website5.1.4 Communications training for key staff5.1.5 Develop and print promotional materials5.1.6. Co-funding Trigon project “Port of Cultures”5.2 Contribute to promoting a “one UN image” through joint advocacy and communications events5.2.1 Organize the Human Rights competition and Gala of Awards5.2.2 Support the organization of photo exhibition on human rights at the UN in Geneva5.2.3 Contribute to the UN Magazine5.3 Support media development in Moldova5.3.1 Hire an international expert on broadcast reform for the public broadcaster Teleradio MoldovaActivity 66.1 Develop the methodology for the Ministry of Labor, Social Protection and Family for determining disability in children, disability and work capacity in adults 6.2 Adjusting legislative framework and carrying out a sociological study on orientation, training and vocational rehabilitation of persons with disabilities 6.3 Awareness rising of the key stakeholders and general public in the reform of the system of protection of persons with disabilities 6.4 Capacity building and transfer of best practices on reforming the mechanism for determining disability Activity 77.1 Development of the guides on the implementation of the newly adopted legislation 7.2 Inauguration and strengthening capacities of the National Union of Bailiffs (NUB)7.3 Training of bailiffs and personnel of the National Union of Bailiffs 7.4. Expose NUB representatives and some other relevant persons to the international experience of the countries with the private system of enforcement of judgments
Memo:  << On 30-01-2008 by Administrator Administrator >>DonorThematic Trust Fund, UNDP
Scop:
a) de a edifica capacitatea personalului relevant din GTONU în elaborarea viziunii oficiului în susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor omului b) de a susţine eforturile autorităţilor naţionale în edificarea sistemului de protectie şi promovare a drepturilor omului c) de a îmbunătăţi comunicarea în domeniul drepturilor omului d) de a fortifica capacităţile Ministerului Municii, Protecţiei Sociale şi a Familiei în implementarea prevederilor Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi;e) de a fortifica capacităţile Ministerului Justiţiei în implementarea reformei sistemului de executare a hotărârilor judecătoreşti / a) to build the capacity of relevant UNCT staff to develop the UNCT vision to support the national human rights system and better advise the national human rights institutions and communicate on human rightsb) to support the efforts of the national authorities to strengthen the national system for human rights protection and promotionc) To further improve communication on human rightsd) To fortify the capcity of the Ministry of Labor, Social Protection and Family in adjusting legislation and practices in line with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities e) To fortify the capcity of the Ministry of Justice to reform the system of enforcement of judicial decisions
Rezultate: 
Capacitate sporita pentru protecţia şi promovarea drepturilor omului in Republica Moldova. / Enhanced capacity to protect and promote human rights in Moldova.

Buget
Budget Unallocated


Identificatori proiect: 
Planificare

Data propusă de începere: 
Data efectivă de începere:  01/04/2007
Data originală de terminare: 
Data efectivă de terminare:  29/12/2013
Durata proiectului:  80 Luni
Localizare
[Moldova] 100%

Nivel de implementare: Național

Localizarea implementării: Țară

Sectoare
Sectoare DAC / OECD
DAC 5 Sector Code - 160 – ALTE INFRASTRUCTURI SOCIALE SI SERVICII - 1609 - Alte infrastructuri și servicii sociale (subsector) - 16050 - Ajutor multisectorial pentru serviciile sociale de bază (50.0)%

DAC 5 Sector Code - 998 – NEALOCAT / NESPECIFICAT - 9989 – Nealocat / Nespecificat (subsector) - 99810 – Sectoare nespecificate (50.0)%

Costul propus al proiectului
Cost 492 487   Euro
Data Semnătura 30/07/2010
Finanțare
Numele Organizației : Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
Organization Role : Finanțator
Tipul de asistență : Asistenţă tehnică
Financial Instrument : Grant
Angajamente curente Rată de schimb
Curentă 30/07/2010 492 487   Euro 0.833
SUBTOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 492 487 Euro    
Rest de plată: 492 487 Euro    


 
TOTAL ANGAJAMENTE CURENTE: 492 487 Euro  
Rest de plată: 492 487 Euro  
Documente asociate
Organizații implicate
Organizație contractantă / implementatoare
  • Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 100.0 %

Organizație beneficiară primară
  • Guvernul Republicii Moldova

Informații de contact
Date de contact donator:: 
Contact Cancelaria de Stat: 

Contact minister de linie: 
Tipologie